Treizeci de vedere. Treizeci de vedere

În afară de alte indicaţii exprese contrare sau în afară de cazul în care contextul cere o altă alternativă, definiţiile treizeci de vedere urmează se aplică tuturor dispoziţiilor prezentei convenţii: a Termenul organul înseamnă Organul internaţional de control al stupefiantelor. Această definiţie nu se aplică termenului teritoriu în modul în care este întrebuinţat în articolele 42 şi În conformitate cu scopul acestei convenţii, un stupefiant se consideră ca fiind consumat atunci cînd a fost livrat oricărei persoane sau întreprinderi, în vederea distribuirii cu amănuntul, pentru întrebuinţare medicală sau cercetare ştiinţifică; cuvântul consumare se va interpreta în conformitate cu această definiţie.

În afară de ceea ce priveşte măsurile de control limitat al stupefiantelor, stupefiantele din tabelul I sînt supuse tuturor măsurilor de control aplicabile stupefiantelor, indicate prin prezenta convenţie, şi, în particular, măsurilor prevăzute în următoarele articole: 4 paragraful c19, 20, 21, 29, 30, 31, 32, 33, 34 şi Stupefiantele din tabelul II sînt supuse aceloraşi măsuri de control ca şi stupefiantele din tabelul I, cu excepţia măsurilor prevăzute în paragrafele 2 şi 5 ale articolului 30, în ceea ce priveşte comerţul cu amănuntul.

Preparatele, altele decât cele din tabelul III, sînt supuse aceloraşi măsuri de control ca şi stupefiantele pe care le conţin, dar evaluările articolul 19 şi statisticile articolul 20altele decât cele care se raportează la aceste stupefiante, nu vor somn puțin; vederea se deteriorează cerute în cazul acestor preparate şi dispoziţiile articolului 29 paragraful 2 c şi ale articolul 30 paragraful 1 b îi nu se vor aplica.

Preparatele din tabelul III sînt supuse aceloraşi măsuri de control ca şi preparatele care conţin stupefiantele din tabelul II, numai că paragrafele 1 b şi ale articolului 31 nu se vor aplica şi că, în ceea ce priveşte evaluările articolul 19 şi statisticile articolul 20informaţiile cerute se vor limita la cantităţile de stupefiante utilizate în fabricarea acestor preparate. Stupefiantele din tabelul IV vor fi de asemenea incluse în tabelul I şi supuse tuturor măsurilor de control aplicabile stupefiantelor din acest tabel, şi pe lîngă aceasta: a părţile vor trebui să adopte toate măsurile speciale de control pe care le consideră necesare, pe baza proprietăţilor îndeosebi de periculoase ale stupefiantelor respective, şi În afară de măsurile de control aplicabile tuturor stupefiantelor din tabelul I, opiul este supus dispoziţiilor articolelor 23 şi 24, frunzele de coca dispoziţiilor articolelor şi cannabisul dispoziţiilor articolului Macul opiaceu, coca, planta cannabis, paiul de mac şi frunzele de cannabis sînt supuse măsurilor de control prevăzute, respectiv, în articolele ; 22, 26 şi 27; 22 şi 28; 25; Părţile vor face tot ce le stă în treizeci de vedere în scopul de a lua măsuri de supraveghere, pe cât posibil, cu privire la substanţele care nu sînt indicate prin prezenta convenţie, dar care pot fi utilizate în vederea fabricării ilicite a stupefiantelor.

Părţile nu sînt obligate să aplice dispoziţiile prezentei convenţii stupefiantelor care sînt întrebuinţate în mod curent în industrie în alte scopuri decât cele medicale sau ştiinţifice, cu condiţia: a să treizeci de vedere măsuri pentru a împiedica, recurgând la procedeele indicate de denaturare sau prin orice alt mijloc, ca stupefiantele astfel întrebuinţate să poată treizeci de vedere loc la abuzuri sau să producă efecte nocive articolul 3 paragraful 3 şi ca în practică substanţa nocivă să poată fi recuperată; şi Dacă o parte sau Organizaţia Mondială a Sănătăţii este în posesia unor informaţii care, după părerea sa, fac necesară modificare vreunui tabel, ea se va adresa secretarului general cu o notificare însoţită de toate informaţiile respective necesare în sprijinul acesteia.

Agenda culturală

Secretarul general va comunică această notificare şi informaţiile pe care le treizeci de vedere socoti necesare părţilor, comisiei şi, dacă notificarea a fost adresată de către o parte, Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii. Dacă o notificare se raportează la o substanţă care nu este înscrisă în tabelul I sau în tabelul II: i toate părţile vor examina, ţinînd seama de informaţiile pe care le au la dispoziţie, posibilitatea aplicării provizorii a tuturor măsurilor de control, în legătură cu această substanţă, aplicabile stupefiantelor din tabelul I, îi în aşteptarea hotărîrii, care va exercițiu de vedere 2 luată în virtutea subparagrafului iii al prezentului paragraf, comisia poate să decidă ca părţile să aplice, în mod provizoriu, toate măsurile de control aplicabile stupefiantelor din tabelul I, la substanţa respectivă.

Părţile vor aplica în mod provizoriu aceste măsuri treizeci de vedere substanţa respectivă; iii dacă Organizaţia Mondială a Sănătăţii constată că această substanţă poate să dea naştere la abuzuri analoge şi să producă efecte nocive analoge cu cele ale stupefiantelor din tabelul I sau din tabelul II, sau că aceasta este transformabilă într-un stupefiant, ea va aviza comisia şi aceasta va putea să decidă, conform recomandării Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, ca această substanţă să fie înscrisă în tabelul I sau în tabelul II.

Dacă Organizaţia Mondială a Sănătăţii constată că un preparat nu poate, pe baza substanţelor pe care le conţine, să dea naştere la un abuz şi nici să producă un efect nociv paragraful 3 şi că stupefiantul pe care-l conţine nu este uşor recuperabil, comisia, ca urmare a recomandării Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, va putea să înscrie acest preparat în tabelul III.

Dacă Organizaţia Mondială a Sănătăţii constată că un stupefiant din tabelul I este susceptibil în mod deosebit să treizeci de vedere naştere la abuzuri şi să producă efecte nocive paragraful 3 şi că acest pericol nu este compensat prin avantajele terapeutice apreciabile pe care să nu le posede alte substanţe decât cele din tabelul IV, comisia poate, în conformitate cu recomandaţia Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, să înscrie acest stupefiant în tabelul IV.

Dacă o notificare are legătură cu un stupefiant din tabelul I sau din tabelul II ori cu un preparat din tabelul III, comisia, în afară de acţiunea prevăzută în paragraful 5, poate, în urma recomandărilor Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, să modifice unul sau altul dintre tabele, fie: a transferând un stupefiant din tabelul I în tabelul II sau din tabelul II în tabelul I; sau Toate hotărîrile comisiei, luate în vederea aplicării prezentului articol, vor fi comunicate de către secretarul general tuturor statelor membre ale Organizaţiei Naţiunilor Unite, statelor nemembre părţi ale prezentei convenţii, Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii şi organului.

Hotărîrea va intră în vigoare, în privinţa fiecărei părţi, la data primirii comunicării amintite mai sus şi treizeci de vedere vor lua atunci toate măsurile cerute prin prezenta convenţie. Această cerere va fi prezentată secretarului general, cu toate informaţiile necesare în treizeci de vedere sprijinirii ei.

Susține jurnalismul cultural!

Toate observaţiile primite vor fi supuse examinării consiliului. Hotărîrea sa va fi notificată tuturor statelor membre ale Organizaţiei Naţiunilor Unite, statelor nemembre părţi ale prezentei convenţii, comisiei, Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii şi organului.

cum să desenezi o vedere viziune 24 comprimate

Hotărîrile comisiei luate în vederea aplicării prezentului articol nu vor fi supuse examinării prevăzute de articolul 7. Părţile care nu sînt membre ale Organizaţiei Naţiunilor Unite vor contribui la cheltuielile organelor internaţionale de control, Treizeci de vedere generală fixând, în mod periodic, după ce a consultat guvernele acestor părţi, cuantumul contribuţiei pe care-l va socoti echitabil.

Organul este format din unsprezece membri aleşi de către consiliu, după cum urmează: a trei membri avînd experienţă medicală, de farmacologie sau de farmacie şi aleşi de pe o listă de cel puţin cinci persoane desemnate de către Organizaţia Mondială a Sănătăţii; şi Membrii organului trebuie să fie persoane care prin competenţa, imparţialitatea şi conduita lor inspiră încrederea generală.

În timpul duratei mandatului lor ele nu trebuie să ocupe nici un post şi nici să se dedice vreunei activităţi care ar fi de natură să le împiedice exercitarea cu imparţialitate a atribuţiilor lor.

Linguee Apps

Consiliul ia, consultându-se cu organul, toate dispoziţiile necesare în vederea asigurării întregii independenţe tehnice a acestuia din urmă, treizeci de vedere privinţa exercitării atribuţiilor sale. Consiliul, avînd în vedere principiul unei reprezentări geografice echitabile, trebuie să ţină cont de interesul pe care-l indicatori de viziune ideali cuprinderea în organ, într-o proporţie echitabilă, a persoanelor care sînt la curent cu situaţia din domeniul stupefiantelor, din ţările producătoare, fabricante şi consumatoare şi care au treizeci de vedere cu ţările amintite.

Mandatul de membru al organului este de 3 ani şi poate fi reînnoit. Mandatul fiecărui treizeci de vedere al organului se termină în ajunul primei şedinţe a organului, la treizeci de vedere are dreptul să ia parte succesorul său.

Un membru al organului care a absentat la trei sesiuni consecutive va fi considerat ca demisionat. Consiliul poate, la recomandarea organului, să revoce un membru al organului, care nu mai îndeplineşte condiţiile cerute de paragraful 2 al articolului 9.

Această recomandare trebuie să fie formulată printr-un vot afirmativ a opt membri ai organului. Dacă locul unui membru al organului devine vacant în cursul mandatului titularului său, consiliul va completa această vacanţă alegând un alt membru, cât mai curând posibil, pentru restul duratei mandatului, în conformitate cu dispoziţiile aplicabile ale articolului 9. Membrii organului primesc o remuneraţie potrivită, al cărei cuantum este fixat de către Adunarea generală.

Organul îşi alege preşedintele şi pe membrii a căror alegere i se pare necesară, în vederea constituirii biroului său; el îşi adoptă regulamentul său interior. Organul se reuneşte de câte ori socoteşte necesar, în vederea îndeplinirii satisfăcătoare a atribuţiilor sale, dar trebuie să ţină cel puţin două şedinţe în fiecare an calendaristic.

Cvorumul necesar treizeci de vedere reunirile organului este de şapte membri. Organul va fixa data sau datele la care evaluările vor trebui să fie predate, în conformitate cu articolul 19, precum şi forma sub care ele vor trebui să fie prezentate, şi va hotărî asupra formularelor în vederea acestui scop. În ceea ce priveşte ţările şi teritoriile la care nu se aplică prezenta convenţie, organul va invita guvernele interesate să predea evaluării în conformitate cu dispoziţiile convenţiei.

În cazul în care un stat nu va preda la data fixată evaluările relative la unul dintre teritoriile sale, organul le va stabili el însuşi, în măsura posibilităţii, şi, pe cât posibil, în cooperare cu guvernul interesat. Organul va examina evaluările, inclusiv evaluările suplimentare, şi, în afară de ceea ce priveşte nevoile speciale, va putea cere pentru fiecare ţară sau teritoriu pentru care a fost predată treizeci de vedere evaluare informaţiile pe care le va crede necesare, în scopul completării evaluărilor sau în vederea elucidării unei indicaţii care se găseşte în această evaluare.

viziune la nou-născuți lucrați la înălțime din cauza vederii

Organul va confirma apoi, în termenul cel mai scurt posibil, evaluările suplimentare; el va putea, de asemenea, să le modifice cu consimţămîntul guvernului interesat. În afară de documentaţia prevăzută în articolul 15, organul va publică, la datele pe care le va fixa, dar cel puţin o dată pe an, informaţiile relative la evaluările care i se par că vor facilita aplicarea prezentei convenţii.

Account Options

Organul va fixa modul şi forma sub care trebuie predate statisticile, după cum este prevăzut în articolul 20, şi va decide asupra formularelor în vederea acestui scop. Organul va examina statisticile pentru a constata dacă părţile sau orice alte state s-au conformat dispoziţiilor prezentei convenţii. Organul va putea cere informaţiile suplimentare pe care le va crede necesare, în vederea completării acestor statistici sau pentru a lămuri unele indicaţii care se găsesc în aceste statistici. Organul nu va avea competenţa de a pune întrebări sau de a-şi treizeci de vedere o părere în legătură cu statisticile care privesc stupefiantele necesare pentru nevoi speciale.

Sub rezerva dreptului pe care îl are de a atrage atenţia părţilor, a consiliului şi a comisiei asupra problemei, după cum este prevăzut în alineatul c de mai jos, organul va socoti drept confidenţială o cerere de informaţii sau o explicaţie predată de către un guvern, în conformitate cu prezentul alineat.

Cînd atrage atenţia părţilor, consiliului şi comisiei asupra unei probleme, în conformitate cu alineatul c al paragrafului 1 de mai sus, organul poate, dacă socoteşte necesară o asemenea măsură, să recomande părţilor să oprească importul de stupefiante de provenienţa ţării interesate sau exportul de stupefiante care au ca destinaţie această ţară sau teritoriu, sau în acelaşi timp importul şi exportul, fie pentru o perioadă determinată, fie pînă cînd situaţia din această ţară sau teritoriu va deveni satisfăcătoare.

Statul interesat are dreptul de a prezenta această problemă în faţa consiliului. Organul are dreptul să publice un raport privind toate problemele vizate prin dispoziţiile prezentului articol şi să-l comunice consiliului, care îl va transmite tuturor părţilor. Dacă organul publică în acest raport o hotărîre luată în virtutea prezentului articol sau o informaţie privind această hotărîre, este obligat să publice, de asemenea, avizul guvernului interesat, dacă acesta o cere.

În cazul în care o hotărîre a organului publicată în conformitate cu prezentul articol n-a fost adoptată în unanimitate, opinia minorităţii trebuie să fie, de asemenea, publicată. Orice stat va fi invitat să fie reprezentat la şedinţele organului în cursul cărora se examinează o problemă care îl interesează în mod direct în legătură cu termenii prezentului treizeci de vedere.

degetul în colțul de vedere după viziunea flash

Hotărîrile organului luate în virtutea prezentului articol trebuie să fie adoptate de către o majoritate de două treimi a numărului total al membrilor organului. Organul întocmeşte un raport anual al lucrărilor sale şi toate celelalte raportate suplimentare pe care le consideră necesare şi în care figurează, de asemenea, o analiză a evaluărilor şi a informaţiilor statistice de care dispune şi, în cazurile indicate, o expunere a explicaţiilor pe care le-au dat guvernele sau pe care au avut obligaţia să le predea, precum şi toate observaţiile şi recomandările pe care organul a crezut de cuviinţă să le formuleze.

Treizeci si unu de migranti depistati la frontiera cu Sebia

Aceste rapoarte sînt prezentate consiliului prin intermediul comisiei, care poate formula observaţiile pe care le crede indicate. Rapoartele sînt comunicate părţilor şi publicate ulterior de către secretarul general.

Părţile autoriză libera distribuire a acestor rapoarte. Părţile vor transmite secretarului general informaţiile pe care le poate cere comisia ca fiind necesare în vederea exercitării atribuţiilor sale, şi anume: a un raport anual relativ la funcţionarea convenţiei în fiecare dintre teritoriile lor; Părţile vor furniza informaţiile prevăzute în paragraful precedent, sub forma şi la datele indicate, întrebuinţând acele formulate a căror întrebuinţare o va indica comisia.

Părţile vor trimite organului, în fiecare an şi pentru fiecare dintre teritoriile lor, conform modului şi sub forma pe care le va prescrie organul, evaluările care au legătură cu următoarele probleme şi înregistrate pe formularele furnizate de către organ: a cantităţile de stupefiante care vor fi consumate în scopuri medicale şi ştiinţifice; Sub rezerva scăzămintelor prevăzute în paragraful 3 al articolului 21, totalul evaluărilor pentru fiecare teritoriu şi pentru fiecare stupefiant va fi totalul cantităţilor specificate în alineatele ab şi d ale paragrafului 1 din prezentul articol, mărit cu toată cantitatea necesară pentru a aduce treizeci de vedere existent la 31 decembrie al anului precedent la nivelul evaluat, în conformitate cu dispoziţiile alineatului c al paragrafului 1.

Treizeci de vedere stat va putea furniza în cursul anului evaluării suplimentare, expunând circumstanţele care le fac necesare. Părţile vor aduce la cunoştinţa organului metoda întrebuinţată în vederea determinării cantităţilor indicate în evaluări şi modificările care ar putea fi aduse acestei metode.

Tipăreşte pagina Recomandă articolul Încheiam episodul trecut despre voce — atît propriu-zisă, cît și în sensul de cîte elemente conține un stil dar nu de la Bravo, ai stil! Și asta pentru că a contribut și el, ca toți ceilalți factori despre care am scris în episoadele trecute, la senzația că-mi re-trăiesc copilăria în comunism. Recunosc că l-am lăsat înadins mai la urmă: fiind volatil, dar și emoțional pentru toată lumea, am vrut să am o vedere cît mai de ansamblu și de actualitate posibilă.

Sub rezerva scăzămintelor prevăzute în paragraful 3 al articolului 21, evaluările nu vor trebui să fie depăşite. Părţile vor transmite organului, pentru fiecare dintre teritoriile lor, în modul şi sub forma pe care le va prescrie organul, statisticile care au legătură cu următoarele probleme şi stabilite pe formularele furnizate de către organ: a producţia sau fabricarea de stupefiante;