Browser incompatibil

Examinare la fața locului

Read more Citation preview Plan: Introducere Noţiunea, importanţa şi sarcinile cercetării la faţa locului……. Principiile tactice privind cercetarea la faţa locului Principiul operativităţii………………………………………………………15 2. Principiul conducerii unice a activităţii de cercetare………………………15 3. Principiul efectuării cercetării la faţa locului în mod organizat…. Principiul obiectivităţii cercetării examinare la fața locului faţa locului……………………………18 examinare la fața locului. Principiul utilizării efective a mijloacelor tehnico-ştiinţifice criminalistice18 Capitolul III.

Pregătirea în vederea cercetării la faţa locului Măsuri pregătitoare luate la sediul organului juridic………………………20 2. Măsuri pregătitoare luate la faţa locului…………………………………. Efectuarea cercetării la faţa locului Faza statică Faza dinamică…………………………………………………………………38 3.

Stabilirea împrejurărilor controversate de la faţa locului…………… ……48 4. Reluarea şi repetarea cercetării la faţa locului………………………………51 Capitolul V. Fixarea rezultatelor cercetării la faţa locului Redactarea procesului — verbal Procedee de fotografiere la faţa locului Video-înregistrarea criminalistică Schiţarea locului faptei O deosebită însemnătate în acest sens obţine realizarea calitativă a cercetării locului faptei, activitate în cadrul căreia se depistează şi se colectează un mare volum de informaţie criminalistică autentică, servind drept bază de cercetare a majorităţii covîrşitoare a dosarelor penale.

Tergiversarea examinării în termen a dosarelor face ca statul să achite despăgubiri de mii de lei

Valoarea şi volumul de informaţie necesare descoperirii cauzelor pe urme proaspete, sporesc în funcţie de efectuarea în cadrul cercetării la faţa locului aşa — numitelor examinări criminalistice preliminare ale urmelor şi altor obiecte materiale de probă depistate în scena infracţiunii.

Datele furnizate de aceste cercetări sînt puse la temelia elaborării versiunilor, la planificarea şi realizarea acţiunilor procesuale ulterioare. Timpul consumat la înfăptuirea unor astfel de analize ale urmelor şi stărilor de fapt în ansamblu permite uneori a economisi săptămîni şi chiar luni întregi de muncă asiduă orientate spre stabilirea făptaşului şi descoperirea infracţiunii în termene cît mai reduse.

CERCETAREA LA FATA LOCULUI A ACCIDENTELOR DE NAVIGAŢIE

Anume aici se examinare la fața locului mai pronunţat profesionalismul şi competenţa organelor de urmărire penală şi a specialiştilor implicaţi în acest proces de descoperire a infracţiunilor.

Una din sarcinile de bază ale subdiviziunilor criminalistice ale Ministerului Afacerilor Interme al R. În acest context se înscrie şi cercetarea la faţa locului — acţiune de importanţă primordială la descoperirea infracţiunilor. Din numărul total de obiecte ridicate la faţa locului şi cercetate de organele de urmărire penale, o mare pondere le au documentele, drogurile, armele de foc şi muniţiile.

examinare la fața locului curburarea vederii a corneei

Cele menţionate mărturisesc despre actualitatea temei propuse pentru o studiere mai profundă. Teza dată este formată din 5 capitole, întroducere, încheeire,bibliografie.

  • (DOC) CERCETAREA LA FATA LOCULUI A ACCIDENTELOR DE NAVIGAŢIE | Ioan Petrov - marigold.ro
  • Examinarea la fata locului a cadavrului
  • Cercetarea la faţa locului 1 În scopul descoperirii şi ridicării urmelor infracţiunii, a mijloacelor materiale de probă pentru a stabili circumstanţele infracţiunii ori alte circumstanţe care au importanţă pentru cauză, organul de urmărire penală efectuează cercetarea la faţa locului a terenurilor, încăperilor, obiectelor, documentelor, animalelor, cadavrelor umane sau de animale.

Astfel percepută cercetarea la faţa locului reprezintă o seamă de elemente caracteristice, care o disting de alte activităţi procedurale desfăşurate cu prilejul cercetării unei cauze penale. În al doilea capitol sînt abordate principiile tactice şi procesuale privind cercetarea la faţa locului ce servesc drept bază metodologică a acestei activităţi. Sînt examinare la fața locului principiile de bază care se folosesc în examinare la fața locului activităţii de cercetare la faţa locului şi permit sau contribuie ca această activitate să se desfăşoare planificat, organizat, operativ.

Pentru a efectua cercetarea la faţa locului mai întîi de toate trebuie efectuate măsurile de pregătirea în vederea cercetării la faţa locului descris în capitolul trei al tezei.

Pregătirea la rîndul ei se desfăşoară în două etape, pînă la deplasarea la faţa locului şi după sosirea echipei de cercetare. Al IV-lea capitol abordează efectuarea cercetării la faţa locului care se divizează în două faze. Modul în care încărcarea afectează vederea cu un sondaj vizual efectuat dintr-un punct din preajma sau din interiorul spaţiului ce urmează a fi cercetat în scopul determinării dacă între fapte impun implicarea altor persoane.

examinare la fața locului ochi vedere nas atingere

Cea de a doua fază-dinamică-este cercetarea detaliată a locului faptei care costă în examinarea de sine stătătoare a tuturor obiectelor în vederea stabilirii legăturii lor cu fapta, descoperirii şi fixării urmelor activităţii infracţionale. Tot aici am abordat şi tema soluţionării împrejurărilor controversate de la faţa locului şi procedeul de reluare a cercetării la faţa locului sau cercetarea repetată. În cadrul cercetării la faţa locului se redactează obligatoriu un proces — verbal de cercetarea la faţa locului, se realizează fotografieri, înregistrări video, schiţarea locului faptei, măsurări, se face mulaje şi tipare de pe urme.

Capitolul I. Noţiunea, importanţa şi sarcinile cercetării în faţa locului. Cercetarea la faţa locului este examinare la fața locului din activităţile procedurale şi de tactică criminalistică ale organului de urmărire penală, ce se realizează de obicei la începutul urmăririi, în scopul cunoaşterii nemijlocite a locului faptei, al descoperirii, fixării şi ridicării urmelor create cu ocazia săvîrşirii infracţiunii, precum şi pentru ascultarea martorilor oculari, a victimelor sa chiar a făptuitorului.

Prin cercetarea la faţa locului, organul de urmărire penală stabileşte împrejurările în care a fost comisă fapta ilicită, identifică infractorul sau delimitează sfera persoanelor bănuite, adună, conservă şi examinează probele materiale descoperite.

Întrucît prin ea organul de urmărire penală îşi deschide multe posibilităţi de descoperire a numeroaselor şi variate urme create cu prilejul săvîrşirii infracţiunii, de identificare a persoanelor care au cunoştinţe despre infracţiunea respectivă şi autorul ei, cercetarea la faţa locului nu poate fi înlocuită cu alte activităţi tactice de administrare a probelor examinare la fața locului cauză.

Astfel, potrivit art. Activitatea de cercetare la faţa locului se petrece în anumite cazuri cu participarea unor specialişti competenţi în materie, şi se încheie cu un proces — verbal de cercetare art. Cu prilejul cercetării la faţa locului, legislaţia în vigoare prevede efectuarea diverselor lucrări fotografii, desene, schiţe de reproducere şi fixare a tabloului de ansamblu a locului respectiv a urmelor şi obiectelor ce reprezintă interes pentru cauză.

Examinare la fața locului

Astfel percepută, cercetarea la faţa locului prezintă o seamă de elemente caracteristice, care o disting de alte activităţi procedurale desfăşurate cu prilejul cercetării unei cauze penale. În primul rînd, cercetarea examinare examinare la fața locului fața locului faţa locului constituie o activitate de anchetă iniţială, adică, de obicei, precede în timp alte acte de urmărire penală examinare la fața locului. Cu cercetarea la faţa locului debutează cercetarea actelor de omor, tîlhărie, furt, examinare la fața locului şi a tot felul de accidente, al căror caracter penal urmează a fi stabilit.

Efectuarea acestei activităţi la etapa iniţială examinare la fața locului cercetare se viziune dublă pe verticală de necesitatea obţinerii de date probante de natură să conducă la orientarea investigaţiilor[2,p. Practica organelor de urmărire penală demonstrează cu certitudine, că datele obţinute în urma cercetării la faţa locului constituie punctul de reper, determină direcţia în care se vor desfăşura cercetările.

În rîndul al doilea, cercetarea la faţa locului este o activitate imediată şi insubstituibilă. Realizarea neîntîrziată a cercetării este o condiţie indinspensabilă fixării şi examinării urmelor şi altor surse materiale de probă. Orice îndepărtare în timp a activităţii de investigare este în defavoare cercetărilor ulterioare a cauzei deoarece, între timp la locul faptei pot surveni modificări de natură să ducă la pierderea parţială sau totală a mijloacelor materiale de probă.

Cert e că cercetarea la faţa locului este o activitate de neînlocuit, deoarece martorii, victima, bănuitul sau învinuitul pot oferi organului de urmărire date cu privire la situaţia de la faţa locului. Dar acestea nu pot substitui constatările bazate pe date obţinute prin contact direct, pe perceperea nemijlocită de către organul respectiv a consecinţelor actului ilicit, a stării şi poziţiei obiectelor ce constituie ambianţa locului faptei.

În al treilea rînd, cercetarea la faţa locului, după cum se susţine, pe bună dreptate, în literatura de specialitate, reprezintă o activitate investigaţională[2,p. Desfăşurarea acesteia presupune realizarea unor acte de studiu bazate atît pe forma empirică cît şi pe cea raţională de cunoaştere.

Browser incompatibil

Formularea unor constatări reale privind situaţia de la faţa locului reclamă aplicarea tuturor formelor de investigare — de la observarea directă a ambianţei locului respectiv pînă a examinare la fața locului obiectelor ce o constituie prin măsurare, comparare, analiză, sinteză, descriere. Fixarea mecanică a obiectelor viziune și acupunctură spaţiul de care s-a desfăşurat activitatea infracţională, formă întîlnită adeseori în practica organelor de urmărire penală, este inutilă stabilirii adevărului.

Astfel perimetrul săvîrşirii infracţiunii cuprinde terenul sau încăperea în care s-a comis fapta infracţională, locul unde s-a produs rezultatul faptei 6 7 infracţionale, împrejurimile acestor locuri dacă sînt purtătoare ale urmelor create cu prilejul săvîrşirii faptei cercetate. De exemplu, în cazul infracţiunilor comise cu arme de foc, locul faptei cuprinde: locul în care victima a fost surprinsă de glonţ, locul din care s-a tras, locul în care a fost găsit corpul ei, precum şi orice porţiune de teren dintre aceste puncte menţionate, dacă se găsesc urme ale faptei săvîrşite.

Examinarea la fata locului a cadavrului

Desigur, că în multe cazuri locurile amintite sint atît de aproape unul de altul încît toate formează un spaţiu omogen, dar se poate ca între ele să fie distanţe chiar foarte mari. Locul faptei, respectiv locul de cercetat, diferă, de la caz la caz, de natura faptei, de modul şi împrejurările în care s-a activat, precum şi de scopul urmărit.

În majoritatea cazurilor ele se prezintă sub una din următoarele variante: a încăperea, sau porţiunea de teren în perimetrul căreia s-a examinare la fața locului anumite acţiuni de pregătire în vederea săvîrşirii infracţiunii confecţionarea armei, a unui instrument, a unui instrument de spargere, întocmire de acte false; b încăperea sau locul deschis unde s-a produs fapta omuciderea, furtul, accidentul de circulaţie, incendiu etc. Prin prisma celor expuse, cercetarea la faţa locului se dovedeşte a fi una din cele mai complexe activităţi de urmărire penală, ale cărei rezultate adeseori influenţează în mod direct cercetarea examinare la fața locului în consecinţă soluţionarea cauzei penale.

Importanţa acestei activităţi se manifestă pe multiple planuri. În primul rînd, prin desfăşurarea la faţa locului, organul de examinare la fața locului penală ia cunoştinţă de tablouri de ansamblu şi împrejurările în care a avut loc fapta, aceasta oferindu-i posibilitatea de a raţiona cu categorii reale la interpretarea situaţiei de fapt, valorificarea informaţiei obţinute în urma realizării actelor de urmărire penală. În al doilea rînd, prin realizarea unui studiu minuţios al urmelor infracţiunii şi obiectelor, într-o măsură sau alta explicate în timpul comiterii actului ilicit, a poziţiei şi stării acesteia, organul judiciar poate obţine date probante indispensabile elaborării celor mai judicioase versiuni şi în acest mod, să orienteze corect de la bun început activitatea de cercetare.

Rezultatele cercetării la faţa locului, în ipoteza în care această activitate este efectuată examinare la fața locului şi în mod eficient, servesc, nu numai la elaborarea celor mai posibile versiuni, ce şi 7 8 pentru realizarea unui program adecvat de verificare a acestora — a planului de cercetare a faptei.

examinare la fața locului amețeli vedere slabă

În sfîrşit cercetarea la faţa locului prezintă importanţa faptul că asigură colectarea probelor materiale ale infracţiunii privind totodată în evidenţă şi alte surse de informaţii probante. În practica s-a demonstrat, că locul în care făptuitorul şi-a desfăşurat activitatea infracţională sau unde s-au produs consecinţele ei, continue sursa celor mai diverse şi valoroase probe privind fapta şi autorul acesteia.

Descoperirea, examinare la fața locului şi interpretarea corectă a materialului probatoriu la faţa locului reprezintă condiţia esenţială pentru soluţionarea perfectă a cauzelor penale, în special a celor cu caracter violent. Pe parcursul cercetării la faţa locului pot fi deasemenea stabilite persoanele care au fost martori ai faptei săfîrşite sau cunosc anumite împrejurări ale acesteia.

Examinare la fața locului şi împrejurările în care a avut loc infracţiunea sau fapta al cărei caracter penal rămîne necunoscut, modul în care făptuitorul a procedat ca să-şi realizeze actul infracţional, atribuie locului faptei caracteristice particulare, impunînd activităţi de cercetare la faţa locului obiective diferite[4,p.

examinare la fața locului Mi-am îmbunătățit vederea cu exercițiile fizice

Totodată, şi aceasta s-a confirmat de vasta practică a organelor de urmărire penală, cercetarea la faţa locului trebuie să rezolve o serie de sarcini ce vizează obiectul probaţiunii, indiferent de natura infracţiunii, împrejurările şi modul în care s-a activat.